22 augustus 2012

Nieuwe omzendbrieven

21 augustus 2012
Belangrijk!

Met het oog op het nieuwe schooljaar verschenen er verschillende omzendbrieven met nieuwe maatregelen en actualiseringen. Deze thema's gelden voor verschillende onderwijsniveaus: bekwaamheidsbewijzen godsdienst, opvangverlof adoptie en pleegvoogdij, terbeschikkingstelling na beslissing Medex of advies preventie-adviseur, loopbaanonderbreking, financiële vergoeding algemeen en coördinerend directeur, werken na 65.

Omzendbrief: bekwaamheidsbewijzen godsdienst
Toevoeging van PERS/2012/03 over de bekwaamheidsbewijzen van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraar. Deze nieuwe omzendbrief bevat informatie over de bekwaamheidsbewijzen van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars en vervangt eerdere omzendbrieven hierover. Nieuwe aandachtspunten zijn geldig vanaf 1 september 2012 en vind je in punt 5.

Edulex: PERS/2012/03 - bekwaamheidsbewijzen leermeesters godsdienst en godsdienstleraar
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14383

Omzendbrief: opvangverlof adoptie en pleegvoogdij
Wijziging aan PERS/2011/03 over het opvangverlof voor adoptie en pleegvoogdij. Vanaf 1 september 2012 kan het opvangverlof starten tot twee maanden na de datum waarop het kind effectief in het gezin wordt opgenomen voor adoptie of pleegvoogdij.
Het is belangrijk dat je de betrokken personeelsleden hiervan op de hoogte brengt.

Edulex: PERS/2011/03 - opvangverlof met het oog op adoptie en pleegvoogdij http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14273
'Opvangverlof met het oog op adoptie en pleegvoogdij' is een thema in weTwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=190

Omzendbrieven: terbeschikkingstelling na beslissing Medex of advies preventie-adviseur
Wijziging aan PERS/2011/06 over welzijnsbeleid, PERS/2003/08 over reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling, PERS/2009/09 over advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en PERS/2007/02 over de beslissing van de FOD Volksgezondheid.

Vanaf 1 augustus 2012 is de inrichtende macht niet langer verplicht de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking uit te spreken na een beslissing van de pensioencommissie (Medex) of na een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in een re-integratieprocedure. De verplichting verdwijnt, maar het blijft wel een mogelijkheid. Als het personeelslid ter beschikking gesteld wordt wegens ontstentenis van betrekking, gelden de uitgebreide verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling zoals ze vanaf 1 september 2012 van kracht zijn. De bevoegde reaffectatiecommissie zal het personeelslid reaffecteren of over de personeelscategorieën heen wedertewerkstellen. De personeelscategorieën 'ondersteunend personeel' en 'beleids- en ondersteunend personeel' zijn daarbij niet langer afgeschermd voor een wedertewerkstelling over de personeelscategorieën heen.
Voor de personeelsleden die uiterlijk vanaf 1 augustus 2012 ter beschikking gesteld werden wegens ontstentenis van betrekking in het kader van een beslissing van Medex of een procedure tot re-integratie, blijven de vroegere regels gelden.
Het is belangrijk dat je de betrokken personeelsleden hiervan op de hoogte brengt.

Edulex: PERS/2011/06 - welzijnsbeleid voor werknemers in het onderwijs: aangepast of ander werk
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14301
Edulex: PERS/2003/08 - reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13406
Edulex: PERS/2009/09 - advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  - personeelsleden die het recht van een procedure tot re-integratie inroepen
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14115
Edulex: PERS/2007/02 - beslissing van de FOD Volksgezondheid
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13868
'TBSOB' is een thema in weTwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=131

Omzendbrief: loopbaanonderbreking
Wijziging aan PERS/2011/05 over loopbaanonderbreking. De regelgeving over loopbaanonderbreking is als gevolg van federale maatregelen grondig gewijzigd. Vergeet dan ook niet om je personeelslid zo snel mogelijk een kopie van het formulier C62 (goedkeuring door RVA) te vragen en dat te sturen naar je werkstation. Zo weet je zeker of je personeelslid voldoet aan de voorwaarden van de gewijzigde regelgeving over loopbaanonderbreking.

Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

  • Sinds 1 januari 2012 is het recht op volledige loopbaanonderbreking en op gedeeltelijke loopbaanonderbreking teruggebracht van 72 naar 60 maanden;
  • Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid van drie naar vier maanden. Voor kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 geeft deze vierde maand ouderschapverlof ook recht op onderbrekingsuitkeringen;
  • Het ouderschapsverlof met een vijfde zal voor een periode van twintig maanden genomen kunnen worden in plaats van zes maanden;
  • De contractuele personeelsleden van het onderwijs krijgen recht op loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en voor medische bijstand;
  • Voor alleenstaande personeelsleden die loopbaanonderbreking voor medische bijstand moeten nemen voor de verzorging van hun kind dat ten hoogste 16 jaar is, wordt de maximumduur van deze loopbaanonderbreking verdubbeld;
  • De leeftijdsgrens voor het nemen van een onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking wordt verhoogd van 50 naar 55 jaar.

Edulex: PERS/2011/05 - loopbaanonderbreking http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279
'Loopbaanonderbreking' is een thema in weTwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=83

Omzendbrief: financiële vergoeding algemeen en coördinerend directeur
Wijziging aan PERS/2000/GDH over de toekenning van een financiële vergoeding voor het mandaat van algemeen directeur en coördinerend directeur. De omzendbrief bevat twee verduidelijkingen:
- In het gesubsidieerd onderwijs kan het mandaat van algemeen directeur worden toegewezen op voorwaarde dat de inrichtende macht minstens twee instellingen onder haar bevoegdheid heeft.
- Voor het volwassenenonderwijs wordt verduidelijkt hoe je het aantal cursisten op 1 februari moet tellen.

Edulex: PERS/2000/GDH - toekenning financiële vergoeding -  Algemeen en coördinerend directeur
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=9435

Omzendbrief: werken na 65
Toevoeging van PERS/2012/05 over langer werken dan 65 jaar. Vanaf 1 september 2012 wordt het mogelijk om een personeelslid onder bepaalde voorwaarden volwaardig in dienst te houden nadat hij of zij de leeftijdsgrens van 65 jaar heeft bereikt.
Het is belangrijk dat je de betrokken personeelsleden hiervan op de hoogte brengt.

Edulex: PERS/2012/05 - langer werken dan 65 jaar
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14394

Subsub